Magazyn Filmowy 4/1971, 24.01.1971 zurück/back

Spotkanie z Deanem Reedem

Smukły, jasnowłosy, o szarych oczach - ma 32 lata. Zdobył sławę jako piosenkarz. Obecnie, nie zaniedbując kariery estradowej, zyskuje coraz większą popularność jako aktor filmowy. Był kilka dni w Polsce; przed wyjazdem do Moskwy zdążyliśmy mu zadać parę pytań:

- Jaki jest cel pańskiej podrózy po krajach socjalistycznych?

- W czasie mego krótkiego pobytu w Warszawie nagrałem piosenki do programu świątecznego polskiej Telewizji. A do Związku Radzieckiego jadę na rozmowy w sprawie radziecko-chilijskiego filmu fabularnego według mojego scenariusza. Będzie to opowieść o Joe Hillu, amerykańskim pieśniarzu "protest-songów", który został zastrzelony przez policję w 1916 r.

- Czy ma pan jakieś plany związane w występami w Polsce?

- Zamierzam powrócić na dłużej w połowie października, aby dać 15 koncertów dla polskiej publiczności.

- Słyszeliśmy o pana sukcesach w Związku Radzieckim, gdzie po tourneé w 1967 r. sprzendano 4 miliony płyt długogrających z nagraniami pańskich piosenek. Proszę opowiedzieć nam o sobie...

- Urodziłem się na małym rancho w stanie Colorado, bylem kowbojem, potem studiowałem na uniwersytecie. Po raz pierwszy popadłem w konflikt z władzami w mojej ojczyźnie, gdy odmówiłem pójścia do wojska. Miałem wtedy 19 lat i już zaczynałem zdobywać popularność jako piosenkarz. Moja plyta nagrana w 1961 r., z piosenka "Our Summer Romance", zostala sprzedana w 100.000 egzemplarzy. W tym samym roku pojechałem na wyszępy do Chile. Spotkalem się tam z naprawdę entuzjastycznym przyjęciem i wówczas zdałem sobie sprawę, że mam obywatelski obowiązek wykorzystać tę popularność dla walki o pokój, dla walki przeciw wojnie w Wietnamie. Długo przebywałem w Ameryce Poludniowej, poznałem nędzę w tych krajach i ucisk rządów, popieranych przez rząd mojej ojczyzny. Protestowałem piosenkami przeciw amerykańskiej dominacji. Za sprawą naszego ambasadora wyrzucono mnie z Peru, bo protestowałem przeciw próbnym wybuchom atomowym. Do Argentyny zabroniono mi wjazdu. W Chile zostalem aresztowany, bo przed gmachem naszej ambasady symbolicznie uprałem amerykański sztandar, zbrukany krwią Murzynów, protestujących studentów, Wietnamczyków.

Kiedy zacząl grać pan w filmach?

Za debiut mozna uwazać film o moich występach piosenkarskich Guadalajara w lecie, który w 1964 r. otrzymal pierwszą nagrodę na festiwalu w Acapulco.

Od czterech lat mieszkam w Rzymie i gram w komercyjnych (niestety) filmach włoskich, hiszpańskich i francuskich. Ale te filmy zdobywają mi dalszą popularność. Jako aktor debiutuwalem w włoskim westernie Buckaroo (tak nazywamy mlodych kowbojów) obok Yula Brynnera w 1967 r. Do tej pory grałem w 11 filmach. Zdaje się, że żaden z nich nie byl wyświetlany w Polsce; naprawdę nie były to dobre filmy.

- Czy jest pan związany z ruchem protestu w samych Stanach Zjednoczonych?

- Obrałem za teren mojej dzialalności Amerykę Poludniową. Tam jestem znany; w Stanach moje aresztowanie mało by kogo obeszło. Odwiedzam moją ojczyznę od czasu do czasu, ale nie mogę tam występować. Nie wolno także wyświetlać w USA moich filmów. Moja matka, gdy widzi moje zdjęcia w otoczeniu policji, nigdy nie wie, czy mnie osłaniają przed entuzjazmem wielbicieli (tak bywa w Chile), czy aresztują...

Rozmawiała (wa)

Begegnung mit Dean Reed

Schlank, blond, mit grauen Augen - 32 Jahre alt. Er erwarb sich Ruhm als Sänger. Ohne seine Showkarriere zu vernachlässigen, gewinnt er heutzutage Popularität als Filmschauspieler. Er war einige Tage in Polen; bevor er nach Moskau abreiste, konnten wir ihm einige Fragen stellen:

Was ist der Grund Ihrer Reise durch die sozialistischen Länder?

Während meines kurzen Aufenthalts in Warschau zeichnete ich Lieder für das Weihnachtsprogramm des polnischen Fernsehens auf. Und in die Sowjetunion fahre ich zu Gesprächen über einen sowjetisch-chilenischen Spielfilm nach meinem Szenarium. Es wird eine Geschichte über Joe Hill, den amerikanischen Protestsänger, der 1916 von der Polizei erschossen wurde.

Haben Sie Pläne für Auftritte in Polen?

Ich werde Mitte Oktober für eine längere Zeit zurückkehren, um 15 Konzerte für das polnische Publikum zu geben.

Wir hörten von Ihrem Erfolg in der Sowjetunion, wo Sie 1967 tourten und 4 Millionen LPs mit Aufnahmen Ihrer Songs verkauften. Bitte erzählen Sie mehr von sich...

Ich wurde auf einer kleinen Ranch in Colorado geboren, war Cowboy, dann studierte ich an der Universität. Das erste Mal geriet ich mit den Behörden meines Landes in Konflikt, als ich den Militärdienst verweigerte. Ich war 19 Jahre alt und wurde gerade als Sänger populär. Meine 1961 aufgenommene Platte mit dem Song "Our Summer Romance", wurde in 100.000 Exemplaren verkauft. Im selben Jahr ging ich zu Auftritten nach Chile. Ich traf dort auf enthusiastische Reaktionen, und dann erkannte ich, dass es meine Bürgerpflicht war, diese Popularität für den Kampf um den Frieden zu nutzen, für den Kampf gegen den Krieg in Vietnam. Ich blieb lange in Südamerika, begegnete in diesen Ländern Armut und Unterdrückung durch Regierungen, die von der Regierung meines Landes unterstützt wurden. Ich protestierte mit Liedern gegen die amerikanische Vorherrschaft. Unser Botschafter veranlasste meine Ausweisung aus Peru, wo ich gegen Atomtests protestiert hatte. Mir wurde die Einreise nach Argentinien verweigert. In Chile wurde ich verhaftet, weil ich vor unserer Botschaft symbolisch die amerikanische Flagge, blutgetränkt von den Schwarzen, den protestierenden Studenten und den Vietnamesen, säuberte.

Wann haben sie mit der Filmschauspielerei begonnen?

Als Debütfilm kann man den Film Guadalajara en verano, über meine Auftritte als Sänger, betrachten, der 1964 beim Festival in Acapulco den ersten Preis erhalten hat.

Seit vier Jahren lebe ich in Rom und spiele (leider) in kommerziellen italienischen, spanischen und französischen Filmen. Aber durch diese Filme gewinne ich weitere Popularität. Als Schauspieler in Italowestern debütierte ich 1967 in Buckaroo neben Yul Brynner. Bisher habe ich in 11 Filmen gespielt. Es scheint, dass keiner davon in Polen gezeigt wurde; es waren nicht wirklich gute Filme.

Haben Sie mit der Protestbewegung in den USA zu tun?

Ich habe meinen Tätigkeitsbereich in Südamerika gewählt. Dort bin ich bekannt; in den Staaten würde meine Verhaftung niemanden interessieren. Ich besuche meine Heimat von Zeit zu Zeit, aber ich kann dort nicht auftreten. Auch dürfen meine Filme in den USA nicht gezeigt werden. Wenn meine Mutter mich auf Fotos von Polizisten umstellt sieht, weiß sie nie, ob diese zum Schutz vor begeisterten Fans (wie in Chile) oder zu meiner Verhaftung da sind...

Das Gespräch führte (wa)

We would formally like to point out that the articles, reports and contributions are presented independently of their truth content. They do not reflect the opinions of the Dean Reed Website team (see detailed declaration).

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir alle Artikel unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt präsentieren. Sie spiegeln nicht in jedem Fall die Meinung des Dean-Reed-Websiteteams wider (siehe auch die einleitende Erklärung).

Recalcamos expresamente que presentamos los artículos independientemente de su veracidad. No en todos los casos reflejan la opinión del equipo de esta página WEB (léanse las líneas aclaratorias principales).

zurück/back

www.DeanReed.de
Fehler, Hinweise etc. bitte an Webmaster@DeanReed.de
Letzte Änderung: 2012-12-03