Melodie (ČSSR) 6/1987

zurück/back

LP Dean Reed

(Old Cowboys Never Die, To All The Ones I've Loved, I Love Me, Mom's Song, Waiting For A Lady, Wake Up America, Let Me Be, Give Me A Guitar, Hey, What Are You Shooting For, Let Me Love You, Hang Together, American Rebel). Supraphon 1113 4233 ZA

Reed se na desce představuje jako autor a spoluautor hud­by se Zdeňkem Rytířem, ve všech případech navíc jako tex­tař a především coby přesvěd­čivý interpret. A to tak, že je­ho snaha po přesvědčivosti pře­chází až někdy v nepřesvěd­čivost. Drsnost zde zkrát­ka převažuje nad lyrikou, což se zdá být často na škodu. Na­opak na rozdávání má zpěvák muzikálnosti, neskryté radosti ze zpěvu a pravdivosti. Tím zís­kává i textový obsah písní, kte­rý je zásluhou evokujícího pro­jevu možné ihned brát. Zpě­vák v nich dokáže nejen nos­talgicky zavzpomínat, žít v sou­časnosti, ale i myslet na bu­doucnost, to vše v dimenzích lásky, přátelství, spravedlnosti a pravdy. Právě fakt, že si tex­ty psal sám, způsobuje jejich přesvědčivé podání, Reedovou čistou americkou angličtinou snadno pochopitelnou i nema­jitelům státních zkoušek z to­hoto jazyka. Hudební stránka alba hodně získává citlivými aranžemi Pavla Krejčí i instru­mentální čistotou Tučňáků, z je­jichž projevu dýchá jistota zvládnutí tohoto hudebního žán­ru. Hudební doprovod zpěvá­ka neutápí v přehršli zvuků, ne­chává mu dominující polohu, a přitom výrazně dotváří atmo­sféru skladeb. A k těm nejzda­řilejším dozajista patří úvod­ní Staří kovbojové neumírají či naopak závěrečný Americký re­bel. Škoda, že se při zrodu ná­padů neobjevil alespoň jeden, který byl album v tom dobrém slova smyslu "prodal". Takto jsou písně relativně vzácně vy­rovnané, což ale zaručuje její vyšší "trvanlivost" a jistotu druhého poslechu. A při něm se nikdo neubrání sentimen­tálnímu pocitu, že zpěvák již další album nenatočí... A jak je škoda, že se třeba narych­lo nepodařilo drobnou reminis­cencí v podobě doprovodného textu na vnějším či vnitřním obalu na zpěváka zavzpomí­nat. Nebo alespoň jeho jméno napsat normálním a ověřeným typem písma, neboť snaha po umělecké originalitě může lec­kdy potěšit pouze písmoluštitele...

Václav Svoboda

We would formally like to point out that the articles, reports and contributions are presented independently of their truth content. They do not reflect the opinions of the Dean Reed Website team (see detailed declaration).

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir alle Artikel unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt präsentieren. Sie spiegeln nicht in jedem Fall die Meinung des Dean-Reed-Websiteteams wider (siehe auch die einleitende Erklärung).

Recalcamos expresamente que presentamos los artículos independientemente de su veracidad. No en todos los casos reflejan la opinión del equipo de esta página WEB (léanse las líneas aclaratorias principales).

zurück/back

www.DeanReed.de
Fehler, Hinweise etc. bitte an Webmaster@DeanReed.de
Letzte Änderung: 2008-10-30